Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
Profil školy História školy História kaštieľa

O škole

Profil školy

Stredná odborná škola v Bijacovciach

sídli v areáli kaštieľa v Bijacovciach. V prevažnej miere je zameraná na prípravu absolventov na prácu v lesnom hospodárstve.

Zriaďovateľom školy je od 1.7.2002 Prešovský samosprávny kraj

 • Odborný výcvik zabezpečujeme vo vlastných priestoroch. Máme tu dieľňu na opravy a údržbu motorových píl, kompletne vybavenú dielňu na spracovanie kovov, špeciálnu dielňu na opravu motorových vozidiel, dielne pre tri základné spôsoby zvárania (plameň, oblúk CO2.
 • V blízkom okolí má škola dostatok vhodných pracovísk pre odborný výcvik v okolitých lesoch.
 • Žiaci majú možnosť ubytovania v školskom internáte (bunkový systém ubytovania, 2-3 posteľové izby a vlastné sociálne zariadenie).
 • Na prípravu jednoduchých jedál je k dispozícii kuchynka
 • V spoločenskej miestnosti  na internáte sa nachádza farebný TV prijímač, satelitný prijímač, káblový TV rozvod a prístup na internet.
 • V školskom internáte je školská jedáleň s možnosťou celodenného stravovania pre žiakov.
 • Škola má vlastný športový areál: futbalové ihrisko, tenisový kurt, krytá strelnica pre malokalibrovky, telocvičňa s posilovňou.
 • Žiaci majú prístup k počítačom a internetu.
 • Záujmová činnosť sa organizuje prostredníctvom záujmových krúžkov.
 • V rámci štúdia sa žiaci môžu uchádzať o poľovný lístok, môžu získať vodičské oprávnenie na motocykel, osobný automobil, traktor, nákladný automobil.
 • Žiaci môžu absolvovať kurzy pre obsluhu jednomužných motorových píl, hydraulickej ruky, lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov, zváranie ZM-1 za cenu pohonných hmôt, či priamych nákladov.
 • Na škole sa vydáva školský časopis Poddubáčik
 • Zapájame sa do rôznych projektov (Infovek, ITAD, Premena tradičnej školy na modernú a i.)
 • Spolupracujeme so zahraničnými školami a to Vyššia odborná škola Svoboda na Úpou v ČR, Združená lesnícka škola v Lesku v PL a Stredná poľnohospodársko-lesnícka škola vo Varnamo vo Švédsku
 • Areál školy sa využíva aj na rôzne kultúrne a športové podujatia: Deň Sv. Huberta, súťaž v odborných zručnostiach žiakov, regionálne prehliadky dychových hudieb, benefičné koncerty a i.
 • Škola vykonáva podnikateľskú činnosť na poskytovanie služieb v oblasti ubytovania, stravovania, organizáciu kurzov a školení, poskytovanie rôznych služieb v lesníckych činnostiach. Na organizáciu kurzov a školení má škola vydané opraávnenie - certifikát.
 • Škola má zriadenú Autoškolu pre prípravu na získanie vodičského oprávnenia pre skupiny A,M,T,B,C.