Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: lesnicke@gmail.com

 
Pozícia:

Učiteľ   Mám záujem

Úväzok:22 hodín/37,5 h
Dátum nástupu:1.9.2018
Požiadavky:Požadovaná kvalifikácia v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 z.z.:

• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v strojárskych odboroch zameraných na automobily a mobilné pracovné stroje
• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho technického smeru (prevádzka strojov a zariadení, poľnohospodárska technika)
• Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa lesníckeho smeru – (lesnícke technológie)

Ďalšie požiadavky

• Znalosť práce s PC,
• Zavádzanie inovatívnych metód do vyučovacieho procesu,
• Komunikatívnosť,
• Flexibilita,
• Vítané inštruktor autoškoly, zváračský inštruktor, technológ

Požadované doklady

• Prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
• Profesijný životopis,
• Doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
• Potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – platí len pre prijatých uchádzačov,
• Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy alebo osobne doručte v termíne do 29. 6. 2018.
Adresa školy

Spojená škola, Bijacovce 1
053 06 Bijacovce 1

Kontakt

• Tel: +421 53 4182041
• E-mail: lesnicke@gmail.com