Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
alternatívne poľnohospodárstvo APO
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika AIN
automobily AUO
biológia BIO
cestná a mestská doprava CMD
dejepis DEJ
diagnostika a opravy automobilov DOA
dopravná geografia DOG
ekonomika EKO
ekonomika v agroturistike EKA
elektrotechnika ELK
elektrozariadenia motorových vozidiel EMV
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
fyzika FYZ
hospodárska úprava lesov HUL
chémia CHE
chov hospodárskych zvierat CHHZ
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
krajinárstvo KRA
kvetinárstvo KVE
lesná ťažba LET
lesná výroba LNV
lesné stavby LST
manažment MAN
manažment a marketing vo vidieckej turistike MVT
matematika MAT
materiály MTE
mechanizácia MECH
motorové vozidlá MOV
náboženská výchova NBV
náuka o lese NOL
náuka o lesnom prostredí NLE
náuka o práci NOP
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
ochrana lesa a životného prostredia OLP
ochrana rastlín ORA
ovocinárstvo OVO
pestovanie lesov PEL
pestovanie rastlín PER
pestovateľstvo a chovateľstvo PEC
písanie na stroji PNS
písanie na stroji a korešpondencia PNK
podnikanie a služby PAS
podnikanie v doprave POD
poľnohospodársky marketing PMA
poľovníctvo POL
práca a financie PRF
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna náuka PRN
právne normy a predpisy PNP
prax PRX
prevádzka cestnej a mestskej dopravy PMD
pridružená lesná výroba PLV
príprava jedál a stolovanie PJS
psychológia a spoločenská komunikácia PSK
psychológia práce PSP
psychológia práce a medziľudské vzťahy PSF
rastlinná výroba RAS
regionálny národopis a ľudová kultúra RNĽ
riadenie pracovných činností RPC
sadovníctvo SAD
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby v agroturistike SVA
služby vo vidieckej turistike SVT
sociálna psychológia SCP
spracovanie dreva SDR
spracovanie poľnohospodárskych výrobkov SPV
správanie SPR
starostlivosť o zdravie SZD
stavebné konštrukcie STK
strojárska technológia STK
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
suché technológie STE
šitie a ručné práce SIT
technické kreslenie TEC
technika administratívy TAD
technológia TEC
technológia lesnej výroby TLE
technológia prípravy pokrmov a stolovanie TPS
telesná a športová výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tradičné poľnohospodárstvo TRP
turistika na vidieku TUV
účtovníctvo UCT
viazanie a aranžovanie kvetín VAK
výchova k rodičovstvu VKR
výroba konfekcie VKF
záhradnícke stroje a zariadenia ZSZ
záhradníctvo ZHR
základy elektrotechniky zel
základy rodinnej výchovy ZRV
základy strojárstva zst
základy varenia a výživy ZVV
základy záhradníckej výroby ZZV
zasielateľstvo ZAS
zeleninárstvo ZEL
živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.03.2018