Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
Študijné odbory s maturitou Učebné odbory - trojročné Učebné odbory - dvojročné

Učebné odbory - trojročné

4575 H         mechanizátor lesnej výroby
2466 H 04   mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia
2487 H 01   autoopravár - mechanik
3355 H        stolár
3663 H        tesár
3672 H        kamenár
4571 H        záhradník, záhradníčka

______________________________________________

4575 H    mechanizátor lesnej výroby

Dĺžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre chlapcov
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania v lesníckej prevádzke ako pílič v ťažbe dreva, ako obsluha lesných mechanizačných prostriedkov v sústreďovaní dreva, v pestovnej činnosti a pod.
Možnosti:  poľovníctvo ako základ pre získanie poľovného lístka, získanie vodičského oprávnenia skupiny A - C
obsluha jednomužných motorových píl, hydraulických rúk, lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov
zber semien z vysokých stromov  a možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu 4521 400

 

2487 H 01  autoopravár - mechanik  

Dĺžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre chlapcov
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve, má praktické zučnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel so štandardným vybavením dielní, je schopný používať štandardnú opravárenskú techniku, môže pracovať samostatne i v kolektíve.
Možnosti:  získanie vodičského oprávnenia skupiny A-C, získanie zváračského preukazu pre zváranie elektrickým oblúkom Z-E1, pre zváranie v ochrannej atmosfére plynov Z-M1, ďalšie vzdelávanie v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore 3757 401 dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava získať maturitu

 

2466 H 04   mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia

Dlžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre chlapcov
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania v opravárenskej činnosti so zameraním na lesné stroje a zariadenia, zvárač, vodič, diagnostik.
Možnosti:  získanie vodičského oprávnenia skupiny A - C, zváračský kurz - zváranie elektrickým oblúkom Z - E1, zváranie v ochrannej atmosfére plynov Z - M1, zváranie plameňm Z - G1, poľovníctvo ako základ pre získanie poľovného lístka, možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu 4526 400

 

3355 H   stolár    

Dĺžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre chlapcov
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania v stavebno-stolárskej výrobe ako stolár, nábytkár
Možnosti:  kurz pre obsluhu jednomužnej motorovej píly a pre rozrez a manipuláciu dreva

 

3663 H   tesár  

Dĺžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre chlapcov
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je kvalifikovaný odborník schopný samostatne vykonávať odborné tesárske práce, opracúvať drevo ručne i strojovo, orientovať sa v projektovej dokumentácii, zhotovovať lešenia, debnenia, nosné tesárske konštrukcie - strechy, stropy, podlahy, schody. Je adaptabilný v príbuzných odboroch a vie sa orientovať v ostatných oblastiach stavebníctva. Absolvent sa môže uplatniť v stavebných firmách, vo výrobe stavebných dielcov a v drevospracujúcom priemysle. Možnosť súkromného podnikania.
Možnosti:  kurz pre obsluhu a údržbu jednomužnej motorovej píly pre manipuláciu a rozrez dreva, možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu

 

3672 H    kamenár  

Dĺžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre chlapcov
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je kvalifikovaný odborník pre vykonávanie odborných zručností ktoré súvisia s ručnou a strojovou prípravou, upravovaním a spracovaním surovín polovýrobkov a výrobkov v kamenárskej výrobe, s opravami, údržbou, čistením a konzervovaním výrobkov z kameňa a s osádzaním nových častí. Má možnosť uplatniť sa v stavebných firmách, súkromne podnikať pri výrobe stavebného kameňa, pri prácach pomníkových a osadzovacích, pri údržbe historických pamiatok.
Možnosti:  ďalšie vzdelávanie v študijných odboroch 3659 401 - stavebníctvo, výroba stavieb a 3659 405 - podnikanie v stavebníctve pre získanie maturity

 

4571 H    záhradník, záhradníčka  

Dĺžka prípravy je 3 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný pre chlapcov i dievčatá
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania v záhradníckej výrobe, kvetinárstve sadovníctve a ovocinárstve, v zavádzaní mechanizácie do záhradníckej výroby - používanie a ošetrenie mechanizačných prostriedkov.
Možnosti:  získanie vodičského oprávnenia skupiny T, široký profil absolventa, čo umožňuje jeho široké uplatnenie v praxi, v prípade potreby možnosť rýchlej rekvalifikácie na iné zamestnanie v blízkosti bydliska, možnosť súkromného podnikania pri vyučení, možnosť ďalšieho vzdelávania na SOU - získanie maturity, možnosť stať sa členom poľovníckeho zväzu