Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
Študijné odbory s maturitou Učebné odbory - trojročné Učebné odbory - dvojročné

Učebné odbory - dvojročné

3161 F    praktická žena
3178 F   výroba konfekcie
3686 F    stavebná výroba
4579 F    lesná výroba

3383F   spracúvanie dreva

 

 

3161 F   praktická žena

Dĺžka prípravy je 2 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v nižšom ako deviatom ročníku no najmenej v šiestom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný len pre dievčatá
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne pripravený pre život a pracovnú činnosť. Základom sú získané zručnosti a vedomosti v oblasti šitia, varenia a chovateľstva. Uplatnenie absolventa má široký záber - v prevádzkach na výrobu textilnej konfekcie, v rastlinnej a živočíšnej výrobe na PD a farmách, v oblasti rodinného života (správna výchova a starostlivosť o dieťa, vedenie domácnosti).

 

3178 F   výroba konfekcie  

Dĺžka prípravy je 2 roky, vhodný pre chlapcov i dievčatá
Podmienky prijatia:  úspešné absolvovanie aspoň 6. ročníka ZŠ po 9 rokoch školskej dochádzky
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne pripravený so základným odborným vzdelaním schopný zhotoviť celý jednoduchý výrobok, samostatne vykonávať jednoduché operácie pri výrobe odevov, bielizne a technickej konfekcie, vykonávať jednoduché opravy odevov a bielizne, vie obsluhovať základné stroje v spájacom, tepelnotvarovacom a dokončovacom procese, vykonávať práce v sklade materiálu, drobnej prípravy a hotových výrobkov

 

 4579 F   lesná výroba

Dlžka prípravy je 2 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v nižšom ako deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný pre chlapcov i dievčatá
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je odborne vzdelaný a pripravený na výkon povolania robotník - pestovateľ. Ovláda základné ručné práce v lesných škôlkach, sadbu sadeníc, sejbu semien pri obnove lesa, ochranu a výchovu lesných porastov, zber semien a plodov a základné práce pri ručnom obrábaní dreva. Ovláda bežnú údržbu ručného náradia pre jednotlivé druhy prác, vie sa orientovať v základných vzťahoch odvetvia lesnej výroby k životnému prostrediu.

 

3686F  stavebná výroba

Dĺžka prípravy je 2 roky

Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v nižšom ako deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný pre chlapcov 
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie: absolvent je pripravený samostatne vykonávať všetky jednoduché pomocné stavebné práce, ktoré súvisia s pripravnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, ale aj pri prestavbách budov a ich zatepľovaní. 

3383F  spracúvanie dreva

Dĺžka prípravy je 2 roky

Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v nižšom ako deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný pre chlapcov 
Ukončenie prípravy:  záverečná skúška
Profil a uplatnenie: absolvent je pripravený pracovať so základným sortimentom materiálov drevárskej a stolárskej výroby, vybrať a používať správne nástroje, náradia, stroje a zariadenia v rozsahu odboru, ovládať prípravu, spájanie, manipuláciu a dopravu materiálov , vybrať správne technologické postupy jednoduchých a pomocných činnosti v drevárskej a stolárskej výrobe.