Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Prijímacie konanie do 1. ročníka SOŠ pre školský rok 2012/2013 sa uskutoční v 


1. kole       
  7. mája 2012  - 1. termín
10. mája 2012 -  2. termín

2. kole 
19. júna 2012


 

Kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka

Pre študijné odbory ( operátor lesnej techniky, agropodnikanie - agroturistika)

a) prijatie  bez prijímacích skúšok

b) zdravotná spôsobilosť

Pre učebné odbory trojročné

a) prijímací pohovor pre upresnenie zvoleného učebného odboru

b) zdravotná spôsobilosť

c) ukončenie 9. ročníka ZŠ

Pre učebné odbory dvojročné

a) prijímací pohovor pre upresnenie zvoleného učebného odboru

b) zdravotná spôsobilosť

c) ukončenie minimálne 6. ročníka ZŠ

     Do školy môžu byť prijatí žiaci s vývinovými poruchami učenia, resp. so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ( podľa odporúčania lekára, špeciálneho pedagóga alebo psychológa). Vylúčené sú prípady telesného postihnutia, zrakového, sluchového a mentálneho postihnutia.

     Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium riaditeľ školy zašle žiakom do 3 dní od uskutočnenia prijímacieho konania.

     Riaditeľ školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia príslušného študijného a učebného odboru minimálnym počtom žiakov, bude naplnenosť riešená v 2. kole prijímacieho konania so súhlasom zákonného zástupcu dňa 19. júna 2012.

     Riaditeľ v rozhodnutí rešpektuje lehoty pre odvolanie podľa § 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon).

                                                                             Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ školy