Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Kontaktná osoba: Štefan Koperdák, mobil 0917611203

 

zmysle § 16 odstavec 1, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  a vyhlášky  č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti v znení neskorších predpisov.

 Na základe akreditácií na vzdelávanie vydaných NIP. Košice

Spojená škola (50481495)

Bijacovce 05306, Bijacovce 1

VVZ-0015/17-10.1

10.1 

05.04.2017

-

   

Spojená škola (50481495)

Bijacovce 05306, Bijacovce 1

VVZ-0014/17-10.2

10.2 

05.04.2017

-

   

Spojená škola (50481495)

Bijacovce 05306, Bijacovce 1

VVZ-0013/17-10.3

10.3 

05.04.2017

-

   

 

 Organizujeme tieto vzdelávacie aktivity (kurzy):

 skupina

 10.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami

 10.1      Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných lesníckych strojov a zariadení

              Zameranie       - univerzálne a špeciálne traktory používané pri sústreďovaní dreva,

              Trvanie kurzu   32 hod. ( 4 dni) + 1 deň skúška

10.2       Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

             Trvanie kurzu   64 hod. ( 8 dni) + 1 deň skúška

10.3       Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

             Trvanie kurzu    24hod. ( 3 dni) + 1 deň skúška

Akualizačná  odborná  príprava

 V zmysle § 16 odstavec 8, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti  a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ( do piatich rokov odo dňa vydania preukazu, do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy)

Aktualizačnú odbornú prípravu pre držiteľov preukazu na:

10.1   obsluhu  vybraných lesníckych strojov a zariadení

            Zameranie  - univerzálne a špeciálne traktory používané pri sústreďovaní dreva,

10.2   obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva

10.3   obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Opakované oboznamovanie:

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s lesníckymi strojmi a zariadeniami  skupiny  10.1, 10.2, 10.3

V zmysle § 7, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

(najmenej raz za dva roky, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas.) Oboznamovaním nie je dotknutá povinnosť absolvovať odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16.)

 

Podmienkou pre zaradenie do vzdelávacej aktivity (kurzu)  a aktualizačnej odbornej prípravy je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon danej práce.