Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

                                                                                                                                                       

Výchovný poradca:  Mgr.Eva Vasilková                                                                       

Kontakt: e- mail: , č.t. 053/4182041

Konzultačné hodiny: UTOROK ( po vzájomnej dohode telefonicky, alebo e- mailom možný aj iný časový priestor)

Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie s:

  • triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním  

Činnosť výchovnej poradkyne: 

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolaniam
  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. 

 

Web  stránky pre záujemcov o štúdium na vysokej škole

www.siv.sk

www.vysokoskolaci.sk

www.saia.sk

www.univerzita.net

www.minedu.sk