Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

 

Dôležité termíny - MATURITA 2017

Prihlásenie žiaka na maturitnú skúšku

Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra písomne oznámi triednemu učiteľovi predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil.

Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob vykonania maturitnej skúšky.

Zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania maturitnej skúšky písomne oznámi zástupcovi riaditeľa školy najneskôr do 15. októbra.

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2016/2017 v predmetoch:

  • 14. marca 2017 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 15. marca 2017 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 16. marca 2017 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 17. marca 2017 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.

Náhradný termín maturitnej skúšky

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2016/2017 v termíne 4. – 7. apríla 2017. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety stanoví Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len „NÚCEM“) na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 27. marca 2017.

Opravné termíny maturitnej skúšky

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre  školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2017.