Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

Štipendiá v školskom roku 2016/2017

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

alebo

b) u ktorých 1/12-ina príjmu* za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku***, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.**

*** žiadosť do 31.12.2016 - doklady za kalendárny rok 2015
žiadosť od 01.01.2017 - doklady za kalendárny rok 2016

* Za príjem sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, príspevky v hmotnej núdzi, iné. 

** Sumy životného minima v školskom roku 2016/2017:
- 198,09 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
- 138,19 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 
- 90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.


Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom, alebo jeho zákonným zástupcom.

Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľa školy
a) 45,21 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 31,65 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
c) 22,61 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane. 

 

Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2016

Plnoletá fyzická osoba: 198,09 € 
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 138,19 € 
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 90,42 €
 

1 rodič + dieťa 288,51 €
1 rodič + 2 deti 378,93 €
1 rodič + 3 deti 469,35 €
1 rodič + 4 deti 559,77 €
1 rodič + 5 deti 650,19 €
1 rodič + 6 deti 740,61 €


 

2 rodičia + 1 dieťa 426,70 €
2 rodičia + 2 deti 517,12 €
2 rodičia + 3 deti 607,54 €
2 rodičia + 4 deti 697,96 €
2 rodičia + 5 deti 788,38 €
2 rodičia + 6 deti 878,80 €

 

Žiadosť o štipendium  si vyzdvihnite v účtarní u Mgr. Šajnovej

Vyplniť žiadosť podľa predtlače a priložiť k žiadosti potvrdenia

Potvrdenia musia byť vystavené  v tom mesiaci, v ktorom žiak podá žiadosť o štipendium

Kompletnú žiadosť odovzdať Mgr. Šajnovej.