Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Štipendium v školskom roku 2018/2019

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

 

Výška štipendia

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2018/2019 je:

 

a) 46,81 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

 

b) 32,77 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

 

c) 23,41 € - pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2018 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2018/2019 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

 

205,07 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

143,06 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

 93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

.

 

Zmeny nenastali v spôsobe posudzovania sociálnej situácie rodiny žiadateľa o štipendium.

Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

 1. ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce sociálnych vecí a rodiny),
 2. u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.

 

Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania - §149 ods. (2) . Obdobie vyučovania upravuje vyhláška MŠ SR č 231/2009. V posledných ročníkoch stredných škôl môže posledný vyučovací deň byť už v máji a je pre žiakov danej triedy rovnaký bez ohľadu na to, či záverečnú skúšku alebo maturitnú skúšku absolvovali, alebo na skúške neuspeli.

POTREBNÉ DOKLADY K POBERANIU SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA

Žiadosť spolu s informáciami si môžete vyzdvihnúť u Mgr.Šajnovej (účtareň).

Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima:

 1. Hmotná núdza:
  • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
  • vysvedčenie za posledný polrok.
 2. Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2016:
  • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
  • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
  • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
  • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
  • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
  • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
  • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
  • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
  • vysvedčenie za posledný polrok.

 

Upozornenie:

 • Doklady priložené k žiadosti o štipendium musia byť originály, príp. riaditeľom školy overené kópie. Po predložení originálnych dokladov môže byť na požiadanie zhotovená kópia dokladu, ktorú potvrdí riaditeľ školy – a to aj v prípade, že sa jedná o žiaka prvého ročníka (nie je teda potrebné kontaktovať riaditeľa základnej školy),
 • Čestné prehlásenia (napr. o dobrovoľnej nezamestnanosti, o neplatení výživného) nemajú platnosť dokladu k žiadosti o poskytnutie štipendia.

 

Všetky doklady je potrebné priniesť Mgr.Šajnovej najneskôr do 21. septembra 2018.

O štipendium je možné požiadať aj v priebehu školského roka s potrebnými dokladmi a s aktuálnym dátumom na dokladoch, v ktorom mesiaci sa o štipendium žiada. Štipendium sa priznáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom žiak o štipendium požiadal a splnil podmienky pre priznanie štipendia. Riaditeľ školy nemôže priznať štipendium žiakovi, ktorého priemerný prospech v predchádzajúcom polroku školského roka bol horší ako 3,5.