Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov
Študijné odbory s maturitou Učebné odbory - trojročné Učebné odbory - dvojročné

Študijné odbory - štvorročné s maturitou

4556 K          operátor lesnej techniky
4210 M  11   agropodnikanie - agroturistika

 

 Nadstavbové štúdium - dvojročné s maturitou

4521 L          lesné hospodárstvo
3757  L     dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
_______________________________________________________

4556 K  -  operátor lesnej techniky  

Dĺžka prípravy:            4 roky

Podmienky prijatia:     prijímacia skúška SJL, BIO, ukončenie základnej školy v 9. ročníku,    

                                       zdravotná  spôsobilosť

Ukončenie prípravy:    maturitná skúška 

Doklad o vzdelaní:       vysvedčenie o MS, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti ďalšieho vzdelávania: pomaturitné štúdium zdokonaľovacie alebo inovačne, pomaturitné štúdium  špecializačné, vyššie odborné štúdium, štúdium na vysokej škole

Celková charakteristika : Absolvent je pripravený vykonávať pracovné činnosti súvisiace s obsluhou, údržbou a nastavovaním lesných strojov a zariadení v pestovnej činnosti, ťažobnej činnosti – ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva a na hlavných skladoch dreva. Je pripravený vykonávať technicko – hospodárske funkcie prevádzkového charakteru – riadenie pracovných skupín.

 Okrem uvedeného sa absolvent študijného odboru môže uchádzať o štúdium na vysokej škole. Absolvent získal široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a schopnosť pracovať samostatne aj v tíme. Ovláda princípy ekonomiky a podnikania v podmienkach trhového mechanizmu.

Absolvent pozná zásady práce  s PC, teoretický aj praktický ovláda lesné stroje a zariadenia – technologické postupy pri práci s nimi, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady protipožiarnej ochrany, pracovné činnosti vie vykonávať tak, aby nepoškodil životné prostredie a prírodné prostredie.

Možnosti:  poľovníctvo, ako základ pre získanie poľovného lístka, získanie vodičského oprávnenia skupiny A-C, kurzy pre obsluhu ručných motorových reťazových píl, hydraulických rúk, lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov.

 

4210 M 11  -  agropodnikanie - agroturistika

Dĺžka prípravy je 4 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie základnej školy v deviatom ročníku, zdravotná spôsobilosť, vhodný pre chlapcov i dievčatá
Ukončenie prípravy:  maturitná skúška
Profil a uplatnenie:  absolvent je kvalifikovaný pracovník s primeraným všeobecným vzdelaním, so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné práce pri príprave, technickom , technologickom a ekonomickom zabezpečovaní a riadení poľnohospodárskej výroby na jednotlivých úsekoch činnosti, ako aj odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní služieb a v ďalších príbuzných odboroch (lesoturistika, vidiecka turistika apod.). Po primeranej úspešnej nástupnej praxi je absolvent pripravený na výkon podnikateľských, ekonomických, technicko-hospodárskych a iných činností v poľnohospodárskej prevádzke, v službách v malých , stredných i veľkých podnikoch, farmách, v agroturistike a elsoturistike.
Možnosti:  výučný list, poľovníctvo ako základ pre získanie poľovného lístka, získanie vodičského oprávnenia skupiny A - C,
kurzy pre obsluhu jednomužných motorových píl, hydraulických rúk, lesných kolesových traktorov, univerzálnych kolesových traktorov

 

 

4521 L  -  lesné hospodárstvo

Dĺžka prípravy je 2 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie SOU v odbore 4575 200 - mechanizátor lesnej výroby
Ukončenie prípravy:  maturitná skúška

 

3757 L  -  dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava

Dĺžka prípravy je 2 roky
Podmienky prijatia:  ukončenie SOU v odbore - autoopravár
Ukončenie prípravy:   maturitná skúška