Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

V školskej jedálni je poskytovaná strava žiakom ubytovaným v Školskom internáte, dochádzajúcim žiakom, zamestnancom školy.

Hodnota celodennej stravy pre žiakov 

raňajky + desiata       0,71  €

obed                             1,19  €

večera                          0,90  €                                             

SPOLU                        2,80  € 

                                  

                                         

Obedy sa vydávajú v školskej jedálni  v čase

Pondelok - štvrtok      12,30 - 14,00 hod.

Piatok                           12,00 - 13,30 hod.

 

1.  ODHLASOVANIE SA ZO STRAVY

Odhlásiť sa zo stravy príp. z  obedov v prípade neprítomnosti žiaka je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 7.30 hodiny ráno na tel. čísle 0915787700. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

2. ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného je mesiac vopred, vždy do posledného dňa v mesiaci pripísaná na náš účet !!! Ak sa stravník odhlási, ďalší mesiac sa mu preplatok odrátava automaticky.

- POŠTOVOU POUKÁŽKOU

Šeky sa rozdajú prvý deň v mesiaci, uhradiť je potrebné do konca mesiaca.  V septembri sa dávajú šeky súčasne aj za mesiac október, aby úhrada za stravu bola pripísaná na účet do 30.09.

- Hotovosť v pokladni školy

Žiak, alebo zákonný zástupca žiaka môže na základe šeku uhradiť stravu v pokladni školy.

- INTERNET BANKING

Každý obdrží šek, z ktorého opíše potrebné údaje čísla účtu: SK34 8180 0000 0070 0056 0085   Variabilný symbol – je mesiac a rok, napr. 092017 je potrebné ho vyplniť a do poznámky napísať priezvisko žiaka.