Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok

 

V školskej jedálni je poskytovaná strava žiakom ubytovaným v Školskom internáte, dochádzajúcim žiakom, zamestnancom školy.

Hodnota celodennej stravy pre žiakov 

raňajky + desiata       0,71  €

obed                             1,19  €

večera                          0,90  €                                             

SPOLU                        2,80  € 

                                  

                                         

Obedy sa vydávajú v školskej jedálni  v čase

Pondelok - štvrtok      12,30 - 14,00 hod.

Piatok                           12,00 - 13,30 hod.

 

          Nové č.ú. od 01.07.2014 

  • Platby za školskú jedáleň poukazujte na číslo účtu SOŠ Bijacovce vedený v Štátnej pokladnici – kód banky 8180       BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
  • BBAN: 7000518776/8180              IBAN: SK71 8180 0000 0070 0051 8776
    Konštantný symbol: 0308  - do poznámky uveďte meno žiaka