Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Kritériá pre prijatie žiakov 2018/2019

 

K R I T É R I Á prijímania žiakov na štúdium  na stredných školách pre  školský rok 2018/2019  

 

Študijný odbor:                                45 56 K operátor lesnej techniky

Počet tried/počet žiakov:                 1 trieda / 20 žiakov

 

            Kritériá prijímania žiakov na štúdium na SŠ sú vypracované v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1.      V súlade s § 65, ods. 1,2,3 a 4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov , v znení platnom od 1.1.2013 budú žiaci prijatí do 1. ročníka študijného odboru strednej školy na základe výsledkov prijímacej skúšky.

 

2.      Termíny prijímacieho konania:

1. kolo            I. termín                       14. máj 2018

1. kolo            II. termín                     17. máj 2018

2. kolo                                                  19. jún 2018

 

3.      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo tieto profilové predmety prijímacej skúšky pre skupinu študijných odborov

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo  a rozvoj vidieka II. :

slovenský jazyk a literatúra

biológia

 

4.      Prijímacia skúška bude mať formu písomnú.

 

5.      Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne  ( SJL, MAT) úspešnosť najmenej 90%.

 

6.      Kritériom úspešného vykonania prijímacej skúšky je úspešnosť 30 % z celkového počtu bodov v danom predmete.

 

7.      Pri rovnosti počtu bodov o poradí prijatých žiakov rozhodne:

§  zmenená pracovná schopnosť,

§  rodinné pomery ( sirota, polosirota),

§  lepší Ø prospech za II. polrok 8. ročníka ZŠ

§  lepší Ø prospech za I. polrok 9. ročníka ZŠ

§  vyššia úspešnosť v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka z predmetu SJL

§  lepšie umiestnenie v predmetových olympiádach predmetov SJL a BIO

 

Učebný odbor trojročný- Bijacovce:    4575H mechanizátor lesnej výroby

                                                                 4571 H záhradník           

  Počet tried/počet žiakov:                    (0,5+0,5 triedy) ( 10 žiakov+10 žiakov)

 

Učebný odbor dvojročný- Bijacovce: ;  3178F výroba konfekcie           

                                                                  3383F spracúvanie dreva

Počet tried/počet žiakov:                        0,5 triedy + 0,5 triedy ( 12 žiakov+12 žiakov)

                                                          

 

Učebný odbor dvojročný- Bystrany: ; 3178F výroba konfekcie             

                                                                 4579F lesná výroba

                                                                 3161F praktická žena

                                                                 3686F stavebná výroba               

Počet tried/počet žiakov:                       0,5 triedy + 0,5 triedy+0,5 triedy + 0,5 triedy

                                                               ( 12 žiakov+12 žiakov+ 12žiakov+12 žiakov))

 

Učebný odbor dvojročný- Rudňany: ; 3161F praktická žena                 

                                                                 4579F lesná výroba

Počet tried/počet žiakov:                       0,5 triedy + 0,5 triedy

      ( 12 žiakov+12 žiakov)

                                                                      

                                                                      

1. Na základe Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú žiaci

do 1. ročníka 2- ročného učebného odboru ( nižšie stredné odborné vzdelanie) prijatí bez prijímacej skúšky.

 

2. Zdravotná spôsobilosť pre daný učebný odbor potvrdená lekárom . Do učebných odborov môžu byť prijatí aj žiaci so zdravotným znevýhodnením – s vývinovými poruchami učenia  na základe odporúčania lekára, špeciálneho pedagóga, psychológa. Do učebných odborov nemôžu byť prijatí žiaci , ktorí majú zdravotné znevýhodnenie – postihnutie telesné, sluchové, zrakové a mentálne.

 

3. Pre 3- ročné učebné odbory úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ.

 

4. Pre 2 - ročné učebné odbory ukončenie ZŠ v nižšom ako 9. ročníku, minimálne ukončenie   

    6. ročníka ZŠ.

 

 

 

            Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka na štúdium na SŠ boli prejednané a schválené na pedagogickej rade dňa 24. januára 2018.

 

      Kritériá prijímacieho konania platia od 24.1.2018

 

 

                                                                                                    Ing. Pavol Sedlák

                                                                                                       riaditeľ školy