Kontakt Organizácia šk.roka Možnosti štúdia Maturanti Záverečné skúšky Fotoalbum Jedálny lístok Ochrana osobných údajov

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
alternatívne poľnohospodárstvo APO
anglický jazyk ANJ
aplikovaná informatika AIN
automobily AUO
biológia BIO
cestná a mestská doprava CMD
dejepis DEJ
diagnostika a opravy automobilov DOA
dopravná geografia DOG
ekológia EKL
ekonomika EKO
ekonomika v agroturistike EKA
elektrotechnika ELK
elektrozariadenia motorových vozidiel EMV
estetická výchova ESV
etická výchova ETV
finančná gramotnosť FIG
fyzika FYZ
hospodárska úprava lesov HUL
chémia CHE
chov hospodárskych zvierat CHHZ
informatika INF
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
krajinárstvo KRA
kvetinárstvo KVE
lesná ťažba LET
lesná výroba LNV
lesné stavby LST
manažment MAN
manažment a marketing vo vidieckej turistike MVT
matematika MAT
materiály MTE
mechanizácia MECH
motorové vozidlá MOV
náboženská výchova NBV
náuka o lese NOL
náuka o lesnom prostredí NLE
náuka o práci NOP
náuka o spoločnosti NAS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborné kreslenie ODK
odborný výcvik OVY
ochrana lesa a životného prostredia OLP
ochrana rastlín ORA
ovocinárstvo OVO
pestovanie lesov PEL
pestovanie rastlín PER
pestovateľstvo a chovateľstvo PEC
písanie na stroji PNS
písanie na stroji a korešpondencia PNK
podnikanie a služby PAS
podnikanie v doprave POD
poľnohospodársky marketing PMA
poľovníctvo POL
práca a financie PRF
praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna náuka PRN
právne normy a predpisy PNP
prax PRX
prevádzka cestnej a mestskej dopravy PMD
pridružená lesná výroba PLV
príprava jedál a stolovanie PJS
psychológia a spoločenská komunikácia PSK
psychológia práce PSP
psychológia práce a medziľudské vzťahy PSF
rastlinná výroba RAS
regionálny národopis a ľudová kultúra RNĽ
riadenie pracovných činností RPC
sadovníctvo SAD
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby v agroturistike SVA
služby vo vidieckej turistike SVT
sociálna psychológia SCP
spracovanie dreva SDR
spracovanie poľnohospodárskych výrobkov SPV
správanie SPR
starostlivosť o zdravie SZD
stavebné konštrukcie STK
strojárska technológia STK
stroje a zariadenia STZ
strojníctvo STN
suché technológie STE
šitie a ručné práce SIT
technické kreslenie TEC
technika administratívy TAD
technológia TEC
technológia lesnej výroby TLE
technológia prípravy pokrmov a stolovanie TPS
telesná a športová výchova TSV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tradičné poľnohospodárstvo TRP
turistika na vidieku TUV
účtovníctvo UCT
viazanie a aranžovanie kvetín VAK
výchova k rodičovstvu VKR
výroba konfekcie VKF
záhradnícke stroje a zariadenia ZSZ
záhradníctvo ZHR
základy elektrotechniky zel
základy rodinnej výchovy ZRV
základy strojárstva zst
základy varenia a výživy ZVV
základy záhradníckej výroby ZZV
zasielateľstvo ZAS
zeleninárstvo ZEL
živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.12.2018